קישורים

רשם העמותות
יחידת רשם העמותות מהווה חלק מתחום המלכ”רים ברשות התאגידים. תחום המלכ”רים כולל גם את יחידת רשם ההקדשות, אשר צורפה ליחידת רשם העמותות בשנת 2004. במסגרת תחום זה מטופלים עמותות, הקדשות וחברות לתועלת הציבור.
לצפייה באתר ›

רשם החברות
פעולות אגף רשם החברות, מושתתות על חוק החברות, התשנ”ט – 1999, [נוסח חדש], התשל”ה – 1975, פקודת השותפויות ועל פקודת רישום שמות עסק.בנוסף מפוזרות הוראות שונות בחוקים נוספים, המטילות תפקידים וחובות על האגף. חוקים אלו, באו במטרה לאפשר לציבור לממש זכויות יסוד כמו חופש ההתאגדות.
לצפייה באתר ›

המשרד לשירותי דת
המשרד לשירותי דת הינו  הגוף הרגולטורי המגדיר והמבטיח שירותי דת איכותיים, נגישים וזמינים לציבור היהודי במדינת ישראל.
המשרד אחראי להסדרת שירותי דת המלווים את האזרח היהודי במהלך חייו: במבני דת, בכשרות, במקוואות, בכניסה לחופה וקידושין ובטיפול בהבאתו למנוחת עולמים.
לצפייה באתר ›

בתי הדין הרבניים
מערכת בתי הדין הרבניים מאוישת בגדולי תלמידי החכמים, חריפים ובקיאים, ומופלגים בחכמה, ואשר יראתם קודמת, וחכמתם נרשמת, בפתילים וחותמת, ודבר ה’ בפיהם אמת, שוקדים על עבודתם בחריצות ובזריזות, ומסורים בכל לבם על עמידה איתנה על ערכי התורה והיהדות, ושופטים באמת וצדק בין איש לאשתו, ובין אדם לחברו, על כל דבר משפט כי יהיה להם ריב בכל מערכות החיים, את הדבר הקשה יביאון אליהם.
לצפייה באתר ›

בתי הדין השרעיים
בתי הדין השרעיים קיימים מאז האימפריה העותומאנית, אז שימשו כבית המשפט של המדינה.
המנדט הבריטי השאיר את המצב המשפטי שקדם לו בכפוף לשינויים שהכניס, וכך נשארו בתי הדין השרעיים על כנם, אולם סמכויותיהם נתחמו לענייני המעמד האישי של המוסלמים בלבד.
מדינת ישראל הכירה בבתי הדין השרעיים, בסמכויותיהם ובדין התקף בהם וזאת בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט ואף חוקקה את חוק הקאדים לאישור מינויים שהכיר בקאדים שכיהנו בבתי הדין ערב הקמת המדינה.
לצפייה באתר ›

האפוטרופוס הכללי
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי הוא תאגיד על פי חוק האפוטרופוס הכללי (התשל”ח 1978).
האפוטרופוס הכללי פועל באופן עצמאי, מקצועי ונטול פניות בשמירה על האינטרס הציבורי,
ומתן סעד לאוכלוסייה חלשה.
לצפייה באתר ›

משרד האוצר
משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה. המשרד אחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל ועל ביצועה.
כמו כן מופקד המשרד על פעילותן של כלל החברות הממשלתיות, קובע את מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי, ואחראי על ניהול נכסי המדינה.
המשרד אף מפקח על גופים מרכזיים בשוק ההון.
בתוך המשרד פועלות יחידות מטה חשובות כמו אגף הכלכלה והמחקר הלשכה המשפטית, והאגף לקשרים כלכליים בינלאומיים, לצד יחידות-סמך כגון הלשכה לשיקום נכים, האפוטרופוס לנכסי נפקדים והמדפיס הממשלתי.
לצפייה באתר ›

רשות המיסים בישראל
רשות המסים בישראל הוקמה, הלכה למעשה, בעקבות החלטת הממשלה בדבר איחוד האגפים – מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע”מ, ושע”מ (שירות עיבודים ממוכנים), שהתקבלה ביום 15.9.03, במטרה: “לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים”.
לצפייה באתר ›

משכון כלי רכב ונכסים
רשם המשכונות מציע שירות ראשון מסוגו בממשלה – עיון במאגר המשכונות הממוחשב המספק מידע מקוון, מידי וזמין לכל אחד בלי להגיע ללשכות השירות.
לצפייה באתר ›

מינהל מקרקעי ישראל
מינהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על פי חוק,  החל מ- 1960, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ – 93% משטח מדינת ישראל (כ – 22 מיליון דונם), בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.
לצפייה באתר ›

לשכת רישום המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום.
בלשכות הרישום מבוצעות עסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד.
פעולות נוספות הנמצאות באחריות הלשכות  הן הנפקת נסחי רישום מפנקסי המקרקעין ומתן עיונים באוסף התעודות.
לצפייה באתר ›

מוקד סיוע לעובדים זרים
עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל.
לצפייה באתר ›

משטרת ישראל
משטרת ישראל פועלת לאכיפת חוק, לקיום הסדר הציבורי, לשמירה על ביטחון הנפש והרכוש, תוך כיבוד זכויות היסוד של האדם
לצפייה באתר ›

משרד החוץ
משרד החוץ מופקד על גיבוש מדיניות החוץ של ממשלת ישראל, על ביצועה והסברתה. הוא מייצג את המדינה בפני ממשלות זרות וארגונים בינלאומיים, מסביר את עמדותיה ובעיותיה ברחבי העולם, שוקד על קידום קשרי הכלכלה, התרבות והמדע ומקדם את שיתוף הפעולה עם ארצות מתפתחות. המשרד פועל לטיפוח הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות ושומר על זכויותיהם של אזרחים ישראלים השוהים בחו”ל.
לצפייה באתר ›

קו לעובד
עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים במשק הישראלי.
העמותה מסייעת לעובדים ישראלים, מהגרי עבודה, פלשתינאים ופליטים למצות את זכויותיהם כעובדים. כמו כן, העמותה פועלת לשינוי חקיקה ותודעה בתחום.
לצפייה באתר ›

איגוד לשכות המסחר
לשכת המסחר ת”א והמרכז נוסדה ב-1919 וכיום היא ארגון העסקים והמעסיקים הגדול בישראל. הלשכה מונה כ-5,000  עסקים וארגונים החברים בו באופן ישיר, ועוד כ-10,000 חברות עסקיות המאוגדות בעקיפין; יבואנים, סיטונאים, חברות מסחר ושירותים, וכן יצרנים ויצואנים.
לצפייה באתר ›

לשכת רואי חשבון בישראל
הלשכה הינה הארגון היחידי של בעלי מקצוע חופשי בישראל העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע כאשר בנוסף מקפידה הלשכה להיות מעורבת בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק.
לצפייה באתר ›

לשכת עורכי הדין – וועד מחוז תל אביב
ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין מוקם מכוח סעיף 6 (5) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א – 1961 (להלן: החוק) ומכוח סעיף 12 (2) לחוק.
לצפייה באתר ›

בנק ישראל – שערי חליפין יציגים
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. מטרותיו הן שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהשגת יעדי הממשלה בעיקר בתחומי הצמיחה והתעסוקה וצמצום פערים חברתיים ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
לצפייה באתר ›

התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
התאחדות בוני הארץ  ( התאחדות הקבלנים והבונים בישראל ) לשעבר, היא הארגון היציג היחיד של העוסקים בבנייה, בתשתיות, בפיתוח ובמכלול עבודות ההנדסה הבנאיות האחרות. ההתאחדות פועלת לקידום ענף הבנייה והתשתיות בישראל, לשמירת האינטרסים והזכויות של כלל הקבלנים והבונים בישראל ולפתרון בעיות במגוון תחומים מקצועיים של הענף.
לצפייה באתר ›

המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.
לצפייה באתר ›

שער הממשלה
האתר מציג את מכלול השירותים והמידע שמספק הממשל לאזרחי המדינה, על ידי ריכוז כל השירותים המקוונים באינטרנט והמידע שמספקים משרדי הממשלה ורשויותיה.
לצפייה באתר ›

אתר בתי המשפט
האתר נועד לאפשר היכרות עם מערכת בתי-המשפט ולקבל מידע על בתי המשפט ועבודתם.
לצפייה באתר ›

משרד המשפטים
משרד המשפטים מונה כ-50 יחידות, ותחומי אחריותו רבים ומגוונים: מערך הייעוץ והחקיקה, פרקליטות המדינה, הסיוע המשפטי האזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, אגף רישום והסדר מקרקעין, אגף השמאי הממשלתי הראשי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
לצפייה באתר ›

משרד הפנים
משרד הפנים הינו האחראי על השלטון המקומי, דהיינו הרשויות המקומיות, על מדיניות התכנון וביצועה, על הפיקוח על הבניה, על שרותי הכבאות, ההצלה ושרותי החרום, ועל מערכת הבחירות. כמו כן, על נושא האזרחות והסדרת הכניסה והשהייה בארץ, התושבות והרישומים האישיים.
לצפייה באתר ›

רשות האוכלוסין וההגירה
רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, מופקדת על תחומים רבים הנוגעים לאזרחי מדינת ישראל ולתושבי חוץ. במסגרת תפקידיה השונים אחראית הרשות על רישום האוכלוסין (תעודות זהות ודרכונים),על פעילות מעברי הגבול מתחומי המדינה ואליה, על עובדים זרים, על רישוי כלי ירייה ועוד.
לצפייה באתר ›

לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל הוקמה בשנת 1961 כגוף אוטונומי שמוסדותיו העיקריים נבחרים בבחירות דמוקרטיות, ע”י כלל עורכי הדין, על-פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א – 1961, על מנת שתאגד את עורכי הדין בישראל ותשקוד על רמתו וטהרו של מקצוע עריכת הדין. הלשכה היא תאגיד והיא עומדת לביקורת מבקר המדינה.
לצפייה באתר ›